Yazım Kuralları

 

Kongremize katılarak sunumunu yaptığınız çalışmaların özetleri kongre özet bildiri kitabında, tam metinleri ise kongre tam metin bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Kongre katılımcılarımızın bildiri tam metinleri isteğe göre hakem sürecinden sonra Aksaray University Journal of Sport and Health Researches dergimizde makale olarak yayınlanacaktır.

Katılımcılar bildirilerinin özet metinlerini "Özet metin yazım kuralları" şablonuna göre hazırlayıp 08 Ekim 2023 tarihine kadar sistem üzerinden gönderecektir.

Bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve/veya başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.

Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir. Bildiri şablonunu ekte belirtilen özet ve tam metin yazım kuralları şablonundan indirebilirsiniz.

Özet Metin Yazım Kuralları Şablonu

Tam Metin Yazım Kuralları Şablonu

Bildiri özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini, tam metinler ise Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.

Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

Bildiri özetlerinde en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.

Metinlerde, metin içi göndermeler ile kaynakça, tablo ve şekil oluşturmada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan ‘’APA 6’’ yazım ilkeleri esas alınmalıdır.

Yazılar Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman 12 punto ile 1,5 satır aralıklı ve 2,5cm’lik kenar boşlukları bırakılarak ve tam metin 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Yazılarda ifade edilen düşüncelerden ve yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabından çıkartılacaktır.

Belirtilen kurallara uymayan yazılar kabul edilmeyecektir.

 

1. Başlık:

En fazla 12 kelimeden oluşan ve 12 punto büyüklüğünde yazılan makale başlığı, yazarın/yazarların adı, soyadı, çalıştığı kurumu ve yazarların ORCID iD numaralarını içermelidir. (ORCID iD logoları köprü (hyperlink) özelliği ile etkinleştirilecektir). Kurum adları başlık sayfasının alt kısmında 10 punto olarak verilmelidir. ORCID iD tüm yazarlar için zorunludur. İlk defa ORCID iD alacaklar https://orcid.org/register adresinden temin edebilir.

2. Özet ve anahtar kelimeler:

Araştırmanın Türkçe ve İngilizce özetleri araştırmanın amacını, araştırmanın yöntemini, araştırmada varılan sonucu ve yapılan başlıca önerileri kapsamalıdır. Özetler, her iki dilde ‘’Özet’’ ve ‘’Abstract’’ başlıkları altında 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, tek paragraf ve iki yana yaslı olmalıdır. Anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime) Türkçe özetin altında ‘’Anahtar Kelimeler’’ ve İngilizce özetin altında ‘’Keywords’’ başlığı kullanılarak verilmelidir.

3. Ana metin:

Tam metin makalede metin, sırasıyla Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Ana metin “Giriş” alt başlığı ile başlamalıdır. Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümleri yeni bir sayfadan başlamaz; bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izler.

Giriş: Bu bölümde, gerekçeleri ile birlikte problem ve araştırmanın kuramsal ya da kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır. Test edilecek hipotezler ve dayanakları belirtilmeli ya da araştırmanın amacı ifade edilmelidir. Tanımlar, kısaltmalar, varsayımlar ve sınırlılıklar, eğer varsa, bu bölümde gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır. Araştırmanın bu bölümü bir bütün olarak verilebileceği gibi gerektiğinde alt başlıklar altında da verilebilir.

Yöntem: ‘’Araştırma modeli, Evren-Örneklem (Araştırma Grubu), veri toplama araçları, Verilerin Analizi’’ olmak üzere 4 alt bölümden oluşmalıdır. Araştırmada izlenecek yöntem araştırmanın tekrarına imkân verecek şekilde açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Veri toplama araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği konusunda bilgi verilmelidir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler, kullanılma amacı, kullanılan anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir. Etik kurul iznine ait bilgiler bu bölümde yer almalıdır.

Bulgular: Araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstünde ve sola dayalı olarak verilmeli, tablo başlığı tablo numarasının yanından itibaren yazılmalıdır. Tablo başlığında, yalnızca birinci kelimenin ilk harfi büyük olmalı, diğer kelimeler küçük harfle başlamalı ve devam etmelidir. Tablolar word programında hazırlanmalı, tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve yatay çizgilerin nerelerde olması gerektiği konusunda APA 6 kurallarına bakılmalıdır. Tablo, içeriğine göre 9-11 punto olarak hazırlanabilir. Tablo içeriğinde satır aralarına boşluk verilmemelidir. Şekil numarası ve şekil başlığı şeklin altında yer almalıdır.

Tartışma ve Sonuç: Araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir. Araştırmanın amacına uygun, ona cevap niteliğinde bir sonuç ortaya konulmalıdır. Sonuç mutlaka bulgulara dayalı ve onlarla açıklanabilen bir yapıda olmalıdır. Bu araştırmanın bulguları ve ulaşılan sonucun ışığı altında uygulama ve araştırma önerilerine yer verilmelidir.

Yazar Notları: Araştırmayı destekleyen kurum/kurumların ya da araştırmaya katkı sağlayan kişilerin adları ve istenirse teşekkür ifadeleri bu kısımda yer almalıdır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar herhangi bir kişi, enstitü, kurum ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmelidir.

Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘’Kaynaklar’’ listesi içinde yer almalıdır.

Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.